Võimatu on võimalik!

Viimsi Veeklubi  /  Bruno Ujumiskooli eeskiri. 

on eraomandil põhinev huviharidusasutus, mis pakub lastele ja noortele täiendavaid võimalusi sportlikeks treeninguteks, süvendatud spordiõppeks ja isiksuse arenguks vastavalt õpilaste soovidele ja eeldustele.

Ujumiskooli tegevuse eesmärgid:

 • laste ja noorte tervise tugevdamine ning igakülgne kehaline arendamine
 • lastele ja noortele ujumisoskuse, muude sportlike oskuste, vilumuste ja teadmiste õpetamine nende soovidest ja eeldustest lähtuvalt vastastikuse lugupidamise kasvatamine
 • sporditraditsioonide järjepidevuse tagamine ja Eesti ujumise koondvõistkondadele hästi ettevalmistatud järelkasvu kasvatamine
 • vabatahtliku spordiliikumise arengu innustamine

Ujumiskool seab oma eesmärkide realiseerimiseks järgmised ülesanded:

 • kindlustada lastele ja noortele tingimused vaba aja sportlikuks sisustamiseks
 • organiseerida järjepidevaid ja regulaarseid sportlikke treeninguid vastavalt laste ja noorte  soovidele,  eeldustele ja ettevalmistusele
 • leida ujumises ja spordis üldisemalt andekaid ja tahtekindlaid lapsi ja noori annete väljaarendamiseks süvendatud treeningtegevuse käigus
 • anda lastele ja noortele teoreetilisi teadmisi sportimisest ja spordiliikumisest

Õppeaasta kestvus

Õppeaasta koolis algab 01. septembril. Õppe- ja kasvatustöö toimub 45 nädala jooksul aastas spordikooli tingimustes, spordilaagris või individuaalplaanide järgi.

Nõuded õpingute alustamiseks

Kooli õpilaseks võetakse selleks soovi avaldanud lapsed ja noored nende kirjaliku avalduse põhjal ning vanemate nõusolekul. Avaldus tuleb täita elektrooniliselt kodulehel.

Õppekulude katmine

Õppekulude katmiseks kehtestatakse õppetasu. Õppetasu suuruse ja maksmise korra kehtestab kooli omanik.

Õpetuse eesmärgid

Ujumine tõstab inimese füüsilist ja vaimset töövõimet, tugevdab tervist. Õppe- ja kasvatuskorraldus põhineb plaanipärasel ja regulaarsel treeningtööl kolmes järjestikulises astmes:

 • algettevalmistuse aste (AE)
 • õppetreeningaste (ÕT)
 • meisterlikkuse aste (M)

Algettevalmistuse astmel (Algajad ja edasijõudnud) omandatakse teadmised ja oskused tehnika põhialuste osas ning kujundatakse õpilastel oskus ja harjumus kontrollida oma kehaasendeid ja liigutusi.

Eesmärk ja ülesanded

 • huvi äratamine sportliku ujumise ja  mitmekülgse sporditegevuse vastu
 • tervise tugevdamine ja  kehaliste võimete: jõu, painduvuse, osavuse, koordinatsiooni ja kiiruse arendamine
 • ujula sisekorraeeskirja selgitamine ja hügieeniharjumuste kujundamine
 • veega kohanemine ja üksikute elementide õpetamine
 • nelja sportliku ujumisviisi tehnika õpetamine: krool, selil, rinnuli ja liblikujumine.
 • käitumisnormide kujundamine
 • tahteomaduste (sihikindlus, otsustavus, julgus, visadus, püsivus, kannatlikkus, enesevalitsemine, iseseisvus, algatusvõime) kujundamine
 • eetika nõuete (aus võistlus, vastase, treeningkaaslaste, kohtunike austamine, reeglitest kinnipidamine) tutvustamine.
 • ujumiskool tagab õpilase ujumiskoolis viibimise ajal tema tervise kaitse.

Noorem õppetreeningastmes (ÕT) innustatakse õpilasi sobivate õppemeetoditega (arvestades huve ja eeldusi) treenima individuaalselt (jooks, spetsiaaltreeningud), arendama oma kehalisi võimeid, osalema Eesti omaealiste tiitlivõistlustel.

 Eesmärk ja ülesanded

 • kõikide ujumisviiside tehnika igakülgne täiendamine ja kinnistamine
 • mitmekülgne ujumisalane ettevalmistus suunaga kompleksujumisele
 • üld-ja erialase kehaliste võimete jätkuv täiustamine
 • kõigi ujumisviiside stardi ja pöörete omandamine ning kinnistamine
 • stardist ja pööretest väljumise veealuse töö omandamine

Vanem õppetreeningastmes ehk meisterlikkuse astmes (M) täiendatakse esimeses ja teises astmes omandatud teadmisi ja oskusi ning asutakse omandama kohtuniku ja treeneritööks vajalikke algteadmisi.

Eesmärk ja ülesanded

 • regulaarne võistlemine, võistluskogemuste omandamine rahvusvahelisel tasandil
 • jätkuv üld-ja erialane spetsiaalne kehaline ettevalmistus
 • kõrgetasemelise tehnilise ja taktikalise ettevalmistuse saavutamine
 • jätkuv meisterlikkuse tõstmine kõigis ujumisviisides ja elementides
 • stabiilsuse saavutamine võistlustingimustes

Õppe- ja treeningtöö

Õppe- ja kasvatustöö on jaotatud mitmele aastale ning õpilased jagatud õppe-treeningrühmadesse. Õpperühmade moodustamisel arvestatakse õpilaste vanust, sportlikku staaži, funktsionaalseid võimeid, spordimeisterlikkuse taset, arstlikku kontrolli tulemusi ja õpilase soovi harjutada suuremate koormustega tippsporti jõudmiseks.

Võistluste korraldamine ja nendest osavõtt

Kõik õpilased saavad osa võtta piirkondlikest ja klubisisestest võistlustest. Edukamad õpilased võistlevad maakondlikel ja vabariiklikel võistlustel. Normatiivide täitjad saavad osaleda ka Eesti noorte ja täiskasvanute meistrivõistlustel. Eesti koondisesse kuulujad osalevad lisaks erinevatel rahvusvahelistel ujumisvõistlustel ja tiitlivõistlustel.

Õppetreeningkogunemiste ja spordilaagrite läbiviimine

Kool korraldab õppe - ja kasvatustöö järjepidevuse tagamiseks koolivaheaegadel spordilaagreid ning spordivõistlusteks valmistumisel õppe-treeningkogunemisi. Spordilaagri korraldamisel arvestatakse eelkõige saavutussporiga tegelevate õpilastega ja vabade kohtade olemasolul lisab gruppidesse ka teisi harrastajaid ja huvilisi.

Õpilaste õigused ja kohustused

 Ujumiskooli õpilastel on õigus:

 • saada teavet ujumiskooli, piirkonna ja vabariigi ujumisvõistluste ja teiste spordiürituste kohta;
 • tutvuda ujumiskoolis temale ettenähtud õppekavaga, treeningkoormuste ja esitavate nõuetega enne õpingute alustamist või jätkamist ujumiskoolis;
 • kasutada treeningtöös ja võistlustel ujumiskooli inventari, seadmeid ja varustust
 • kasutada vastavalt kehtestatud korrale ujumiskooli sümboolikat ja sportlikku vormi
 • lahkuda ujumiskoolist omal soovil selleks kehtestatud korda järgides.

 Ujumiskooli õpilased on kohustatud:

 • järgima  ujumiskooli põhikirja ja täitma ujumiskooli kodukorda;
 • osalema ujumiskooli õppe- ja kasvatustöös, harjutama regulaarselt oma sportliku ettevalmistuse tõstmiseks;
 • järgima sportliku režiimi põhimõtteid;
 • hoidma heaperemehelikult ujumiskooli inventari, varustust ja vara;
 • seisma ujumiskooli hea maine ja spordiau eest;
 • võistlema spordivõistlustel eelkõige oma ujumiskooli, ujumiskooli omaniku, valla ja Eesti koondvõistkonna nimel.

 NB! Kui ujumiskooli õpilane süstemaatiliselt rikub ujumiskooli põhikirja, sportlikku reziimi

või oma pädevuse piires kehtestatud eeskirju või puudub mõjuva põhjuseta õppe- ja treeningtööst sageli või pikema aja vältel, võidakse ujumiskooli omaniku käskkirjaga ujumiskoolist välja arvata.

Ujumiskoolist lahkumine

Ujumiskooli õpilane võib omal soovil lahkuda ujumiskoolist esitades selleks kirjaliku avalduse. Võlgnevuse puudumisel arvatakse ta ujumiskooli omaniku käskkirjaga välja ujumiskooli õpilaste nimekirjast.